Skip links

PRIVACYBELEID

Dit is het PRIVACYBELEID van Brug-IT, Lieven Bauwensstraat 16, 8200 Brugge

Versie 3 van 25 mei 2020

INLEIDING

Hieronder vind je het privacybeleid van de Brug-IT (hierna “Brug-IT” of “we”). Dit beleid betreft de verwerking van gegevens in verband met natuurlijke personen, nl. persoonsgegevens, op alle websites, via alle (mobiele) apps en via alle diensten van Brug-IT. Dit beleid is niet van toepassing op de verwerking van gegevens van rechtspersonen.

Dit privacybeleid doet geen afbreuk aan en moet samen gelezen worden met andere toepasselijke richtlijnen en voorwaarden van Brug-IT:

 • Cookiebeleid
 • Gebruiksvoorwaarden

Dit beleid is opgedeeld in drie delen:

 • Definities
 • Algemene informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens door Brug-IT
 • Specifieke informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens door Brug-IT

1. DEFINITIES

Binnen dit beleid is het onvermijdelijk een aantal vaktermen te gebruiken. Daarom geven we in dit onderdeel een kort overzicht van vaak gebruikte termen.

Aanbevolen Inhoud: suggesties voor artikels, zoekertjes en andere informatie die Brug-IT afstemt op de interesses van een Gebruiker (aan de hand van Klikgedrag mits zijn toestemming) of van een Geregistreerd Gebruiker (aan de hand van Klikgedrag mits zijn toestemming, en van Geregistreerde Gegevens).

Cookies: Tekst- of andere bestanden en gelijkaardige technologieën die informatie opslaan of raadplegen op jouw computer, tablet, smartphone of andere apparatuur waarmee je een Brug-IT Domein bezoekt. Meer informatie hierover vind je terug in ons Cookiebeleid.

 Dienst: toegang tot nieuws, aanbiedingen, functionaliteiten voor een betere gebruikservaring, (mobiele) apps, Aanbevolen Inhoud of producten die Brug-IT verkoopt, levert of ter beschikking stelt op of via een Brug-IT Domein. Voor een overzicht van de Diensten per Brug-IT Domein, zie dit overzicht. De Brug-IT Domeinen zijn:

 • brugit.be
 • Brug-it.be
 • Brugit-events.be
 • brugit.vlaanderen

Gebruiker: jij die een Brug-IT Domein bezoekt om als consument van een Dienst te genieten, zonder een account te maken. Dit kan rechtstreeks via een Brug-IT Domein of na het installeren van één van onze apps.

Geregistreerd Gebruiker: jij die jouw persoonsgegevens registreert door een account te maken op een Brug-IT Domein.

Gerichte Advertenties: commerciële informatie die gericht is aan een Gebruiker of Geregistreerd Gebruiker, afgestemd is op diens Klikgedrag, op voorwaarde dat deze daarvoor zijn toestemming gaf.

Geregistreerde Gegevens: persoonsgegevens die een Geregistreerd Gebruiker zelf aan Brug-IT verstrekt. Deze gegevens kunnen verschillen per Brug-IT Domein, maar bevatten doorgaans: voornaam, familienaam, e-mail adres, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geslacht, geboortedatum, gewenste nieuwsbrieven, telefoon en/of gsm-nummer opgeven. Dit is geen limitatieve opsomming van de gegevens.

Klikgedrag: de interesses van een Gebruiker of Geregistreerd Gebruiker die, mits zijn /haar toestemming, afgeleid worden uit het gebruik van een Dienst of uit het bezoek van of interactie met websites van derde partijen. Klikgedrag bevat voornamelijk:

 • Sessiegegevens, nl. besturingssysteem, type toestel, type browser, etc. Dit is nodig om jou een goede gebruikservaring te kunnen bieden.
 • Bezochte pagina’s waarbij we je indelen in interessegebieden. Dit doen we door trefwoorden aan bepaalde secties of artikels toe te voegen zodat we jou Aanbevolen Inhoud en Gerichte Advertenties kunnen tonen (bv. sport, lifestyle, autoliefhebber).

Brug-IT Domein: een website of (mobiele) applicatie aangeboden of uitgebaat door Brug-IT.

2. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VERWERKINGEN VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR BRUG-IT

2.1 Wat zijn de doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Brug-IT verwerkt persoonsgegevens voor welbepaalde doeleinden. Brug-IT doet dit steeds op basis van een verwerkingsgrond zoals vereist door de wet. Dit is een juridische basis die toelaat om persoonsgegevens te gebruiken. Voorbeelden van verwerkingsgronden zijn: toestemming, uitvoering van een overeenkomst, wettelijke verplichting en gerechtvaardigd belang.

De doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens verschillen naargelang de Dienst. Meer informatie over de toepasselijke doeleinden en rechtsgronden vind je in Deel 3 – Specifieke informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens door Brug-IT.

2.2 Hoe ontvangt BRUG-IT je persoonsgegevens?

Brug-IT verwerkt in de eerste plaats je persoonsgegevens omdat je die zelf doorgeeft in het kader van de levering van een Dienst.

Verder ontvangt Brug-IT ook persoonsgegevens van andere bronnen: Brug-IT die je persoonsgegevens heeft kan ook persoonsgegevens over jou ontvangen van een andere bron zoals de partner Fori BV en publieke bronnen, zoals officiële overheidspublicaties (bv. Belgisch Staatsblad, KBO),

 

Adverteerders, Sociale media (zie hierover meer informatie in punt 2.8), andere Partners waarmee Brug-IT samenwerkt om je op basis van jouw Geregistreerde Gegevens en je Klikgedrag op een Brug-IT Domein en op websites van deze partners, in te delen in doelgroepen voor Gerichte Advertenties. Dit doen we enkel op basis van je toestemming.

2.3 Hoe kan je de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) contacteren?

Voor alle verwerkingen door Brug-IT, werd een functionaris voor gegevensbescherming (data protection officer of DPO) aangesteld.

Je kan deze steeds contacteren met vragen of klachten in verband met elke verwerking van persoonsgegevens door Brug-IT. Om de DPO te contacteren, stuurt u een mail naar DPO@MentoringSystems.be.

2.4 Wie ontvangt je persoonsgegevens?

Brug-IT kan je persoonsgegevens doorgeven aan:

 • Onderaannemers die in haar opdracht en voor haar rekening werken (verwerkers),

haar werknemers in het kader van de uitoefening van hun functie,

 • Advertentiepartners en adverteerders voor het tonen van Gerichte Advertenties, indien je daarin hebt toegestemd,
 • Sociale media via dewelke je inlogt op of interageert met onze Diensten,
 • Commerciële partners van Brug-IT, indien je daarin hebt toegestemd,
 • Derde partijen in het kader van gesprekken, onderzoeken, evaluaties, onderhandelingen en uitvoerende maatregelen in verband met een samenwerking of vennootschapsrechtelijke transactie (overname, fusie, verkoop van aandelen of activa, joint venture etc.)
 • De betrokken professionele raadgevers van de betrokken partijen (advocaten, consultants etc.),
 • Gerechtelijke, politionele of administratieve autoriteiten indien de wet of de omstandigheden dit vereisen,

Partners waarmee Brug-IT samenwerkt om je op basis van je Geregistreerde Gegevens en je Klikgedrag op een Brug-IT Domein en op websites van deze partners, in te delen in doelgroepen voor Gerichte Advertenties. Dit doen we enkel op basis van je toestemming.

Brug-IT zorgt ervoor dat deze ontvangers enkel toegang krijgen tot persoonsgegevens die relevant, adequaat en noodzakelijk zijn voor de verwerking.

Bij sommige verwerkingen zijn er specifieke ontvangers van je persoonsgegevens, deze worden telkens hieronder vermeld in Deel 3 – Specifieke informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens door Brug-IT.

2.5 Deelt Brug-IT je persoonsgegevens met landen buiten de Europese Economische Ruimte?

De Europese Economische Ruimte (EER) omvat de landen van de Europese Unie en Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. De Europese wetgeving vereist bijkomende waarborgen wanneer Brug-IT persoonsgegevens doorgeeft aan andere landen die buiten de EER gevestigd zijn. Om ervoor te zorgen dat deze landen hetzelfde beschermingsniveau voor je persoonsgegevens hanteren, legt de Europese wetgever verwerkingsverantwoordelijken passende waarborgen op.

Voor bepaalde verwerkingen zal Brug-IT je persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte. In zulk geval zal Brug-IT zorgen dat de doorgifte gedekt is door passende waarborgen, waaronder een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, de modelbepalingen van de Europese Commissie of EU-US privacy shield.

Je kan steeds de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) raadplegen om inzage te krijgen in de passende waarborgen die Brug-IT heeft voorzien.

2.6 Welke rechten heb je als betrokkene?

Onder de voorwaarden, beperkingen en modaliteiten voorzien door de toepasselijke wet, kan je Brug-IT contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten:

Je hebt een recht op inzage van je persoonsgegevens. Dit laat je toe na te gaan welke persoonsgegevens Brug-IT verwerkt.

Je hebt een recht op verbetering van je persoonsgegevens. Dit laat je toe onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die Brug-IT verwerkt, te verbeteren of aan te vullen.

Je hebt een recht op wissing van je persoonsgegevens. Dit laat je toe persoonsgegevens die Brug-IT verwerkt, definitief te wissen. Brug-IT is niet altijd verplicht je persoonsgegevens op jouw verzoek te wissen – dit recht geldt enkel in de gevallen en in de mate voorzien door de wet.

Je hebt een recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Dit laat je toe het gebruik van je persoonsgegevens door Brug-IT te bevriezen, zonder deze te wissen. Brug-IT is niet altijd verplicht je persoonsgegevens op jouw verzoek te beperken – dit recht geldt enkel in de gevallen en in de mate voorzien door de wet.

Je hebt een recht van bezwaar. Dit laat je toe je te verzetten tegen de verdere verwerking door Brug-IT van je persoonsgegevens. Brug-IT is niet altijd verplicht je verzet in te willigen.

Je hebt het recht steeds je toestemming in te trekken wanneer de verwerking van je persoonsgegevens plaatsvindt op basis van je toestemming.

Je hebt steeds het recht om je te verzetten tegen het verwerken van je persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

Je hebt een recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laat toe persoonsgegevens vlot van één verwerkingsverantwoordelijke naar een andere te verplaatsen, te kopiëren of door te sturen. Dit recht kan enkel worden uitgeoefend wanneer de verwerking berust op jouw toestemming of op een overeenkomst met jou.

Voor alle verwerkingen die in dit privacybeleid opgenomen zijn, kan je al je rechten uitoefenen door de DPO te contacteren. Om de DPO te contacteren, stuurt u een mail naar DPO@MentoringSystems.be.

2.7 Wens je een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid?

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid:

Voor de Diensten aangeboden door Brug-IT is dat: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België, contact@apd-gba.be, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/, tel: +32 2 427 48 00.

2.8 Interactie via sociale media

Als je een Dienst gebruikt of bezoekt via jouw account op sociale media (bv. inloggen via je facebook account) of je interageert op onze sociale media kanalen of via knoppen of andere technieken, dan kan Brug-IT hieruit gegevens halen die publiekelijk gedeeld worden via de socialenetwerksite zoals openbare profielgegevens, lijst met vrienden, jouw gebruik van sociale netwerksites, en jouw e-mailadres.

Het gebruik van of interactie met sociale media is onderworpen aan de eigen regels van het sociale mediakanaal – Brug-IT heeft hier geen invloed op. Consulteer de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van het desbetreffende sociale media netwerk om te begrijpen hoe het netwerk met je persoonsgegevens omgaat.

3. SPECIFIEKE INFORMATIE OVER DE VERWERKINGEN VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR BRUG-IT

Hieronder kan je nagaan welke de verschillende verwerkingen zijn binnen Brug-IT. Elk van onderstaande verwerkingen vindt plaats bij Brug-IT, tenzij anders aangeduid.

Voor meer algemene informatie over deze verwerking (wie is de verwerkingsverantwoordelijke, wat zijn de contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming en toezichthoudende overheid, wie zijn de ontvangers van je persoonsgegevens, wat zijn je rechten, deelt Brug-IT je persoonsgegevens met landen buiten de EER enz.), zie Deel 2 – Algemene informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens door Brug-IT.

3.1 Je contacteert ons voor een vraag, verzoek om informatie of klacht

Wanneer je Brug-IT contacteert voor een vraag, verzoek om informatie of klacht, verwerkt Brug-IT jouw persoonsgegevens op basis van haar gerechtvaardigd belang om jou te antwoorden of te helpen.

Brug-IT houdt jouw persoonsgegevens bij tot maximaal 10 jaar nadat jouw vraag, verzoek om informatie of beantwoording van jouw klacht is afgerond.

3.2 Je neemt deel aan een marktonderzoek of enquêtes

Wanneer je deelneemt aan een enquête of marktonderzoek, verwerkt de betrokken Brug-IT Entiteit jouw persoonsgegevens op basis van jouw toestemming. Je hebt steeds het recht jouw toestemming in te trekken.

Brug-IT die marktonderzoek of enquêtes doet, houdt jouw persoonsgegevens bij tot maximaal 3 jaar na einde van het onderzoek / enquête.

3.3 Je bent een contactpersoon van een zakelijke klant voor een van de Diensten (B2B)

Wanneer Brug-IT een Dienst levert aan een zakelijke klant (B2B), verwerkt ze jouw persoonsgegevens in het kader van haar klantenbeheer op basis van de noodzaak om pre-contractuele maatregelen te nemen (opname bestelling, opvolging prospects enz.), om de overeenkomst uit te voeren (aanmaak en beheer account, levering, facturatie, invordering, enz.) en op basis van haar gerechtvaardigd belang (uitnodiging tot deelname aan enquête of marktonderzoek, direct marketing, enz.).

Brug-IT die jouw persoonsgegevens verwerkt in het kader van haar klantenbeheer, houdt jouw persoonsgegevens bij tot maximaal 10 jaar na einde van de klantenrelatie.

3.4 Je bent een klant-consument voor een van de Diensten (B2C)

Wanneer Brug-IT je een Dienst levert verwerkt ze jouw persoonsgegevens:

In het kader van haar klantenbeheer op basis van de noodzaak om precontractuele maatregelen te nemen (opname bestelling, opvolging verlaten winkelwagen, enz.) en/of de noodzaak om de overeenkomst uit te voeren (aanmaak en beheer account, levering van een Dienst, facturatie, invordering, enz.)

Voor het verzenden van uitnodigingen tot deelname aan enquêtes of marktonderzoeken alsook voor direct marketing op basis van haar gerechtvaardigd belang.

Als je een Dienst gebruikt, zal de betrokken Brug-IT Entiteit tevens jouw Klikgedrag verzamelen en gebruiken onder de volgende voorwaarden en modaliteiten voor:

Analyse en verbetering van de Dienst die je afneemt op basis van het gerechtvaardigd belang van Brug-IT. Hierdoor kunnen we de digitale nieuwsbeleving op Brug-IT domeinen verbeteren voor alle gebruikers.

Aanbevolen Inhoud: als je hiertoe toestemming geeft via jouw privacy voorkeuren in jouw account, kunnen we artikels of andere inhoud aanbevelen die meer aansluiten bij je interesses en die je nog niet gelezen hebt. Hiervoor maakt de betrokken Brug-IT Entiteit een profiel op zodat ze jouw voorkeuren kent.

Gerichte Advertenties: als je hiertoe toestemming geeft, kunnen online adverteerders advertenties tonen die afgestemd zijn op jouw interesses met behulp van cookies en gelijkaardige technologieën. Meer informatie kan je vinden in de Cookies policy.

Brug-IT die jouw persoonsgegevens verwerkt in het kader van precontractuele maatregelen en/of klantenbeheer, houdt jouw persoonsgegevens bij tot maximaal 10 jaar na einde van de klantenrelatie. Voor het gebruik van Klikgedrag geldt een termijn van maximaal 3 jaar na ontvangst.

Je kan van onze Diensten genieten zodra jij een Brug-IT Domein bezoekt of na het installeren van één van onze apps (Gebruiker). Als je kiest om een account te maken bij een Brug-IT Domein, wordt je een Geregistreerd Gebruiker en zijn onze Diensten uitgebreider dan deze voor Gebruikers.

3.5 Je neemt deel aan een wedstrijd of promotionele actie

Wanneer je deelneemt aan een wedstrijd of een promotionele actie van Brug-IT, verwerkt deze entiteit je persoonsgegevens voor het beheer van de wedstrijd/actie en de aanduiding van de winnaar op basis van de overeenkomst met jou. De verwerking van je persoonsgegevens is noodzakelijk om de wedstrijd of actie in goede banen te leiden en de winnaars te contacteren om de prijs te overhandigen.

Deelname aan een wedstrijd of promotionele actie kan ook onderworpen zijn aan een wedstrijdreglement of actievoorwaarden.

Brug-IT die jouw persoonsgegevens verwerkt voor het beheer van de wedstrijd/actie en de aanduiding van de winnaar, houdt jouw persoonsgegevens bij tot maximaal 10 jaar na einde van de wedstrijd of de actie.

3.6 Je krijgt commerciële informatie over Diensten van Brug-IT

Wanneer je commerciële informatie krijgt over Diensten van Brug-IT, verwerkt die entiteit je persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden op basis van:

jouw toestemming, indien de commerciële informatie is gebaseerd op Klikgedrag of

haar gerechtvaardigd belang (indien je een relatie hebt tot die Brug-IT Entiteit, bv. je bent een klant of partner, je neemt deel aan en wedstrijd of promotionele actie of je neemt een Dienst af).

Je hebt steeds het recht om jouw toestemming in te trekken.

Je hebt te allen tijde het recht je te verzetten tegen de verdere ontvangst van commerciële informatie over Diensten van Brug-IT. Dit recht kan je uitoefenen door de instellingen van jouw account te wijzigen of contact op te nemen met Brug-IT van wie je deze informatie ontvangt, zie hier overzicht van alle Brug-IT Entiteiten.

Brug-IT die jouw persoonsgegevens verwerkt voor direct marketingdoeleinden, houdt deze gegevens bij tot maximaal 10 jaar na einde van de relatie met Brug-IT.

3.7 Je krijgt informatie over producten of diensten van partners van Brug-IT

Wanneer je commerciële informatie krijgt over producten of diensten van een partner van Brug-IT, verwerkt die entiteit je persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden op basis van jouw toestemming. Je hebt steeds het recht om jouw toestemming in te trekken.

Je hebt te allen tijde het recht je te verzetten tegen de verdere ontvangst van informatie over producten en diensten van de partners van Brug-IT. Dit recht kan je uitoefenen door de instellingen van jouw account te wijzigen of contact op te nemen met de relevante Brug-IT Entiteit, zie hier het overzicht van Brug-IT.

Brug-IT die jouw persoonsgegevens verwerkt voor direct marketingdoeleinden, houdt deze gegevens bij tot maximaal 3 jaar na laatste ontvangst van commerciële informatie van partners van Brug-IT.

3.9 Je bezoekt Brug-IT

Indien je een bezoeker bent bij Brug-IT, verwerkt Brug-IT jouw persoonsgegevens in het kader van bezoekersbeheer op basis van haar gerechtvaardigde belangen (bv. rondleiding voor scholen, vergadering met Brug-IT contactpersoon, inzage archief enz.).

Brug-IT houdt jouw persoonsgegevens bij tot 1 jaar na je laatste bezoek.

3.10 Je bent een leverancier van Brug-IT

Indien je producten of diensten levert aan Brug-IT, verwerkt die Brug-IT Entiteit je persoonsgegevens in het kader van haar leveranciersbeheer op basis van de noodzaak om de overeenkomst met jou uit te voeren.

Brug-IT houdt jouw persoonsgegevens bij tot maximaal 10 jaar na de laatste levering.

3.11 Je solliciteert bij Brug-IT

Indien je voor een job solliciteert bij Brug-IT, verwerkt Brug-IT jouw persoonsgegevens voor:

 • Het beheer en evaluatie van de job applicaties in het kader van de pre-contractuele relatie,
 • Het bijhouden van de wervingsreserve op basis van haar gerechtvaardigd belang.
 • Brug-IT houdt jouw persoonsgegevens bij tot maximaal 5 jaar nadat de sollicitatieprocedure is afgelopen.

3.12 In elk geval

Indien Brug-IT jouw persoonsgegevens verwerkt voor een van de hierboven vermelde doeleinden, verwerkt Brug-IT jouw persoonsgegevens ook voor:

 • De opsporing, voorkoming en bestrijding van fraude en misbruik op basis van haar gerechtvaardigd belang. Minder fraude en misbruik komt Brug-IT, haar klanten en haar leveranciers ten goede. Dit omvat in bepaalde gevallen het gebruik van de reCAPTCHA dienst van Google om misbruik door een geautomatiseerde invoer van gegevens tegen te gaan. Google houdt de voor deze dienst noodzakelijke persoonsgegevens bij zoals jouw IP-adres.
 • Geschillenbeheer op basis van haar gerechtvaardigd belang, omdat Brug-IT haar rechten moet kunnen vrijwaren en verdedigen,
 • De gesprekken, onderzoeken, evaluaties, onderhandelingen en uitvoerende maatregelen in verband met een samenwerking of vennootschapsrechtelijke transactie (overname, fusie, verkoop van aandelen of activa, joint venture etc.) door Brug-IT.
 • Brug-IT houdt jouw persoonsgegevens bij tot maximaal 10 jaar nadat jouw persoonsgegevens inactief zijn.