Skip links

Gebruiksvoorwaarden

Dit Brug-IT Domein is in eigendom en beheer van de Brug-IT, Nijverheidsstraat 7, 8310 Brugge. Ieder gebruik en/of bezoek van een Brug-IT Domein is onderworpen aan de volgende Gebruiksvoorwaarden.

Gebruiksvoorwaarden

Versie van toepassing sedert 25 mei 2020.

Algemene informatie

Onder Brug-IT Domein wordt zowel een website als (mobiele) applicatie verstaan aangeboden of uitgebaat door Brug-IT. De Brug-IT Domeinen zijn:

  • brugit.be
  • Brug-it.be
  • Brugit-events.be
  • brugit.vlaanderen

Voorwaarden

Ieder gebruik en/of bezoek van een Brug-IT Domein is onderworpen aan deze voorwaarden tenzij een Brug-IT Domein hier op bepaalde punten uitdrukkelijk van afwijkt. Het loutere gebruik van een Brug-IT Domein houdt in dat de gebruiker de hierin opgenomen voorwaarden voor gebruik van het Brug-IT Domein en van de producten en diensten die aangeboden worden integraal en onherroepelijk aanvaardt. Brug-IT BVBA behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze voorwaarden te wijzigen. De aangepaste voorwaarden worden bekendgemaakt op het Brug-IT Domein en zullen automatisch van kracht worden na de bekendmaking.

Als u bepaalde persoonsgegevens meedeelt, garandeert U dat deze juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot het desbetreffende Brug-IT Domein en/of andere Brug-IT Domeinen.

Meer informatie over het beleid van Brug-IT betreffende de verwerking van gegevens in verband met natuurlijke personen vindt u terug in het Privacy beleid van Brug-IT

Beperking van de aansprakelijkheid

Brug-IT streeft naar zo correct mogelijke berichtgeving en informatie maar kan nooit de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de berichtgeving of informatie in zijn publicaties garanderen voor welk gebruik dan ook en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Brug-IT is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens of berichtgeving over gebruikers of derden, noch is zij verantwoordelijk voor fouten of vergissingen.

Brug-IT is ook niet verantwoordelijk voor eventuele directe of indirecte schade of eender welke schade veroorzaakt door hogergenoemde onjuistheid, onvolledigheid, vergetelheid, nalatigheid, enz. ….

De verantwoordelijkheid voor de artikels, de informatie en de foto’s berust bij de auteur van het artikel, de informatieverstrekker of de fotograaf.

 

Links naar andere websites

Voor informatie die, bij wijze van dienstverlening aan de gebruiker, via hyperlinks naar inhoud van derden of naar websites beheerd door derden, wordt aangeboden, kan Brug-IT op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld. Deze links zijn puur informatief en alleen de uitbaters van die websites of applicaties zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de correctheid van de aangeboden informatie en voor het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, enz.

Schade

Brug-IT is in geen geval aansprakelijk voor tijdelijke of permanente schade of defecten aan de gegevens of de computerapparatuur van de gebruiker door gebruik van de Brug-IT Domeinen. Brug-IT is ook niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via de Brug-IT Domeinen.

Beschikbaarheid van de Brug-IT Domeinen

Brug-IT stelt alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van de Brug-IT Domeinen maar kan niet garanderen dat de Brug-IT Domeinen op elk ogenblik beschikbaar zijn, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen. Brug-IT behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de Brug-IT Domeinen te onderbreken om technische redenen of andere, of de diensten te beëindigen behoudens andersluidende contractuele afspraken.

Brug-IT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen of onderbrekingen, of fouten in de elektronische belevering noch kunnen deze leiden tot terugbetalingen of prijsaanpassingen of andere compensatie, tenzij in geval van opzettelijke fouten van Brug-IT.

 

 

 

Advertenties

Meer informatie betreffende de algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op de verkoop van advertenties vindt u terug onder de Verkoopsvoorwaarden van advertenties.

Het beginsel van gelijke behandeling houdt de afwezigheid in van elke vorm van directe of indirecte discriminatie of intimidatie op de arbeidsmarkt. De CAO nr. 38 en het Decreet van 8 mei 2002, houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt, zijn onder meer van toepassing.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1983120630&table_name=wet

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2002050844&table_name=wet

Copyright – intellectuele eigendomsrechten

Alle teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, beeld, geluid, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen en alle andere bestanddelen van de Brug-IT Domeinen zijn auteursrechtelijk beschermde werken, en mogelijk zijn zij ook anders beschermd. De Brug-IT Domeinen zelf zijn eveneens auteursrechtelijk beschermd, en ook als databank zowel door de auteurswet als door de databankenwet beschermd.

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat alle betreffende eigendomsrechten inclusief intellectuele eigendomsrechten toebehoren aan Brug-IT.

Geen enkele van deze bestanddelen noch de Brug-IT Domeinen zelf noch de op de Brug-IT Domeinen aangeboden informatie mag worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om de Brug-IT Domeinen te kunnen bekijken), gereproduceerd, gewijzigd, openbaar gemaakt, verspreid, verzonden, verkocht, overgedragen aan derden of op enige wijze worden gebruikt tenzij de desbetreffende Brug-IT Entiteit hiervoor voorafgaand en schriftelijk toelating heeft gegeven.

Elke rechtspersoon of natuurlijke persoon draagt, behoudens andersluidende contractuele afspraken, door het versturen van teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, beeld, geluid, data en andere naar een Brug-IT Domein al zijn eigendomsrechten inclusief intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten op voormelde werken over aan de desbetreffende Brug-IT Entiteit en vrijwaart de desbetreffende Brug-IT Entiteit voor alle eventuele vorderingen van derden in dat verband.

Websites die niet tot Brug-IT behoren kunnen vrij linken naar de pagina’s van de Brug-IT Domeinen. De links vermelden telkens de naam van het bewuste Brug-IT Domein. De gebruiker wordt steeds direct gelinkt naar het desbetreffende Brug-IT Domein en dus zonder vertraging, zonder tussenstap en zonder dat de pagina’s in een frame van een andere website verschijnen. Voor gebruik van logo’s is vooraf de schriftelijke toestemming van de desbetreffende Brug-IT Entiteit vereist.

Interactiviteit

Brug-IT is niet verantwoordelijk voor de inhoud op weblogs die via de Brug-IT Domeinen draaien. Chatten, reageren en berichten insturen gebeurt steeds op eigen risico. De chatsessies, reacties en de weblogs mogen niet, ook niet gedeeltelijk, worden verspreid door derden.

Door berichten of reacties in te sturen, geeft de indiener ook zijn toestemming om deze berichten ook te laten publiceren in onder meer de gedrukte krant en andere media.

De redactie behoudt zich autonoom het recht voor om reacties te weren of te verwijderen indien ze geen bijdrage leveren aan het debat. Deze beslissing is de autonome bevoegdheid van de redactie die haar beslissing niet moet verantwoorden.

Volgende daden zijn bij wet verboden en strafbaar gesteld en dus uiteraard verboden op de Brug-IT Domeinen:

  • Racisme, xenofobie, negationisme en discriminatie of het promoten ervan;
    Laster, eerroof, stalking, beledigingen, misbruik van de naam of de beeltenis, misbruik van vertrouwen;
  • Schending van intellectuele of andere eigendommen. Het is verboden om de openbare orde op de Brug-IT Domeinen te verstoren. Dit houdt in dat spamming, het sturen van ongevraagde reclame via private of publieke berichten, het veelvuldig onrechtmatig herladen van pagina’s, flooding of het plaatsen van overdreven lange teksten, enz. vervolgd kunnen worden;
  • Hacken of poging tot hacken van de Brug-IT Domeinen is absoluut verboden en wordt bestraft;
  • Openbare zedenschennis, publiceren van pornografische afbeeldingen, pedofilie en het publiek aanbieden van prostitutie- of escortdiensten.

Indien een gebruiker van de Brug-IT Domeinen van mening is dat bepaalde informatie op de Brug-IT Domeinen wederrechtelijk of aanstootgevend is, wordt die gebruiker verzocht om contact op te nemen via hogervermelde contactinformatie. In geval van onwettig gedrag van een gebruiker, kan het IP-adres van die gebruiker doorgegeven worden aan de bevoegde gerechtelijke instanties.

Het Belgisch recht is van toepassing. De ongeldigheid, nietigheid of de niet-uitvoerbare aard van alle of een deel van een van de bovenstaande bepalingen zal niet leiden tot de ongeldigheid en/of niet afdwingbaarheid van andere bepalingen. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs.

Tenzij de voorwaarden van een product of dienst een andere bevoegdheid bepalen, is voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de Brug-It Domeinen het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van Brugge bevoegd.