Skip links

Gecoördineerde statuten vzw Brug-IT

 1. Voorafgaand

De ondergetekende rechtspersonen:

 

 • Sharecom BVBA, 0543.518.813, Lieven Bauwensstraat 16, 8200 Brugge, vertegenwoordigd door Christian Van Oost, Oude Gentweg 96, 8000 Brugge (°14.06.1974), in de hoedanigheid van zaakvoerder.
 • EYE-T part of Neo Consult BVBA, 0883.250.722, met maatschappelijke zetel te Lieven Bauwensstraat 20, 8200 Brugge, vertegenwoordigd door Pascale Van Leynseele, Karel Van Manderstraat 69, 8310 Brugge (°16.05.68), in de hoedanigheid van zaakvoerder.
 • connicted BV, 0723.714.822, Steenweg Deinze 150, 9810 Nazareth,

vast vertegenwoordigd door Didier Van Speybroeck in de hoedanigheid van bestuurder.

 • Mentoring Systems BVBA, 0878.998.855, met maatschappelijke zetel te Valentijn Hennemanstraat 6, 8020 Oostkamp, vertegenwoordigd door Sabrina Poelvoorde, Valentijn Hennemanstraat 6, 8020 Oostkamp (°06.01.1973), in de hoedanigheid van zaakvoerder.
 • Katholieke Universiteit te Leuven, rechtspersoon krachtens de wet van 12 augustus 1911, met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Oude Markt 13, ondernemingsnummer 0419.052.173 vertegenwoordigd door de heer DEPAEPE Marc, wonende te 8510 BELLEGEM, Leuzestraat 7, geboren op 3 februari 1953 te KORTRIJK, in de hoedanigheid van academisch beheerder.
 • Vzw Katholieke Hogeschool VIVES Noord, met zetel te 8500 Kortrijk, Doorniksesteenweg 147, KBO 0455.932.266, vertegenwoordigd door : VANLERBERGHE HERMAN V.O.F., ondernemingsnummer 0837.185.818, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Infanteriestraat 16, met als vaste vertegenwoordiger Herman Vanlerberghe, Infanteriestraat 16, 8800 Roeselare (° 11 september 1949), voorzitter, en vertegenwoordigd door Tom Cordemans.
 • Hogeschool West-Vlaanderen, ondernemingsnummer 0259.366.176, Marksesteenweg 58, 8500 Kortrijk, vertegenwoordigd door Corneel Theben Tervile, Ontmijnersstraat 61, 8370 Blankenberge, in de hoedanigheid van Lector Toegepaste Informatica.

passen op de algemene vergadering van 27/06/2023 de statuten van de vzw Brug-IT (0668.408.390) aan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, onder de volgende voorwaarden en omstandigheden, waarvan de statuten als volgt luiden:

 

 

 

 

 1. NAAM // ADRES // DOEL // DUUR

 

Art. 1 De naam

De vereniging wordt Brug-IT genoemd, afgekort BIT, vereniging zonder winstoogmerk.

Art. 2 Adres

De zetel van de vereniging is gevestigd in het Vlaams Gewest aan de Lieven Bauwensstraat 16 te 8200 Brugge.

 

Art. 3 Doel

De vereniging streeft een belangloos doel na en keert, op straffe van nietigheid, rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uit aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig ander persoon, behalve in dit laatste geval, voor het in de statuten bepaald belangloos doel.

De vereniging stelt zich tot belangloos doel: het verenigen van IT-gerelateerde ondernemingen teneinde de kennisuitwisseling en sensibilisering op het vlak van IT te bevorderen en de ontwikkelen.

Meer in het bijzonder zal de vereniging:
– een overlegplatform vormen tussen IT-gerelateerde ondernemingen
– communicatie inzake IT-gerelateerde materies in het algemeen verspreiden via digitale en niet-digitale kanalen
– stimuleren van multilaterale betrekkingen met onder meer en niet beperkend onderwijs, arbeidsmarkt-gerelateerde instellingen, overheidsinstellingen, publieke sector en de bedrijfswereld.
– een informatiebaken te vormen voor IT en niet IT-gerelateerde bedrijven, instellingen en andere organisaties.
– ondersteunend platform voor leden en derden.
De vereniging kan alle handelingen stellen die rechtsreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor haar doel.

 

Art. 4 Duur

De vereniging wordt voor onbepaalde duur opgericht en kan op elk moment ontbonden worden met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

 

III. DE LEDEN

 

Art. 5 Werkende leden en toegetreden leden

In de vzw zijn er werkende leden en toegetreden leden.

 

Art. 6 Werkende leden: aantal

Er zijn minimum vijf werkende leden. Er is geen maximumaantal bepaald.

Art. 7 Werkende leden: aanvaardingsprocedure en inhoudelijke voorwaarden lidmaatschap

De algemene vergadering  is bevoegd om te beslissen over de aanvaarding van nieuwe werkende leden.

Elk nieuw lid moet voorgedragen worden door een Peter of Meter, zijnde een natuurlijke persoon of rechtspersoon die reeds werkend lid is van de vereniging en die zich inzet voor de aanvaarding van het kandidaat-lid. Een kandidaat-werkend lid van de vzw dient hiervoor schriftelijk een aanvraag in bij de algemene vergadering met vermelding van de Peter of Meter. De aanvraag tot lidmaatschap wordt geverifieerd bij de opgegeven Peter of Meter.

De algemene vergadering beslist autonoom of een kandidaat als werkend lid van de vzw wordt aanvaard.

De algemene vergadering dient deze beslissing niet te motiveren.

Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

Indien de algemene vergadering een kandidaat – werkend lid niet aanvaardt, kan dit kandidaat – werkend lid slechts een nieuwe aanvraag indienen ten vroegste 1 jaar na de eerste aanvraag.

Om werkend lid van de vzw te kunnen worden, dient men onder één van de volgende categorieën te vallen:
– een natuurlijke persoon of rechtspersoon met als hoofdactiviteit IT;

 • een onderwijsinstelling;
 • een overheidsinstelling.
 •  

Art. 8 Werkende leden: rechten en plichten

Geen enkel werkend lid kan enige aanspraak maken op het vermogen van de vzw op grond van de enkele hoedanigheid van lid. Deze uitsluiting van rechten op het vermogen geldt te allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap, bij ontbinding van de vzw, …

De leden zijn in geen geval persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de   vereniging.

 

Art. 9 Werkende leden: einde lidmaatschap

Een werkend lid kan op elk moment vrijwillig ontslag nemen uit de vzw. Het ontslag gebeurt schriftelijk en wordt overgemaakt aan de algemene vergadering door verzending naar de zetel van de vzw. Het werkend lid dat ontslag neemt moet een opzegtermijn van 3 maanden in acht nemen, te rekenen vanaf de verzending van de brief. De poststempel geldt als bewijs. Indien door het ontslag het aantal werkende leden onder het statutair minimum daalt, dan wordt het ontslag van het werkend lid opgeschort totdat er na redelijke termijn een vervanger is gevonden.

Een werkend lid wordt geacht ontslag te nemen wanneer het lid zijn of haar lidmaatschapsbijdragen niet heeft betaald binnen de maand nadat hiertoe een schriftelijke aanmaning werd verzonden per aangetekende brief.

Het lidmaatschap van werkende leden neemt van rechtswege een einde:

 • Wanneer het werkend lid niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om werkend lid te kunnen worden van de vzw
 • Wanneer een werkend lid in een bepaalde hoedanigheid aanvaard was als werkend lid van de algemene vergadering en hij of zij deze hoedanigheid verliest.
 • Bij overlijden, onbekwaamverklaring, ontbinding, fusie of faillissement van het werkend lid.

Een lid kan op elk moment worden uitgesloten door de algemene vergadering met een 2/3 meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Het werkend lid waarvan de uitsluiting wordt voorgesteld, heeft het recht te worden gehoord door de algemene vergadering. De stemming over de uitsluiting van een werkend lid is geheim. Het bestuursorgaan kan een werkend lid dat in strijd handelt met de doelstellingen van de vzw schorsen in afwachting van de algemene vergadering waarop beslist wordt over de uitsluiting. Tijdens de periode van schorsing verliest het geschorste lid zijn rechten als werkend lid. De schorsing kan maximum drie maanden duren. Heeft de algemene vergadering geen beslissing tot uitsluiting van het werkend lid genomen binnen de drie maanden, dan herwint het betrokken lid al zijn rechten als werkend lid.

 

Art. 10 Werkende leden: lidmaatschapsbijdrage

De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage van de werkende leden wordt bepaald door het bestuursorgaan en mag het bedrag van 10.000 EUR niet overschrijden. Het bestuursorgaan bepaalt jaarlijks de precieze omvang van dit bedrag en deelt dit mee aan alle werkende leden.

Betaalde lidmaatschapsbijdrage kunnen niet worden teruggevorderd.

Het werkend lid dat ontslag neemt, uitgesloten wordt of geschorst wordt, is gehouden tot betaling van de goedgekeurde lidmaatschapsbijdrage voor het lopende jaar.

 

Art. 11 Werkende leden: ledenregister

Het bestuursorgaan van de vzw is verplicht een ledenregister bij te houden.

Telkens wanneer er wijzigingen optreden in het ledenbestand van de werkende leden van de vzw, moeten deze wijzigingen binnen de acht dagen na kennisgeving ervan aan het bestuursorgaan in het ledenregister worden doorgevoerd.

De werkende leden hebben de verplichting om een adreswijziging door te geven aan het bestuursorgaan.

Het origineel van het ledenregister wordt bijgehouden ter zetel van de vzw.

De werkende leden hebben het recht om de inzage in het ledenregister te vragen, indien er geen commissaris werd aangesteld in de vzw. Zij richten hiervoor schriftelijk een aanvraag aan het bestuursorgaan.

De vzw moet, bij mondeling of schriftelijk verzoek, aan de overheden, de administraties en de diensten, met inbegrip van de parketten, de griffies en de leden van de hoven, de rechtbanken en alle rechtscolleges en de daartoe wettelijk gemachtigde ambtenaren, onverwijld toegang verlenen tot het register van de leden en deze instanties bovendien de afschriften of uittreksels uit dit register verstrekken welke zij nodig achten.

Elk lid moet na zijn opname in de VZW het ledenregister ondertekenen. De ondertekening van het register sluit tevens een aanvaarding in van de statuten.

 

Art. 12 Toegetreden leden: categorieën

De toegetreden leden worden onderverdeeld in volgende categorieën:
– betalende toegetreden leden
– niet-betalende toegetreden leden

 

Art. 13 Toegetreden leden: aanvaardingsprocedure en inhoudelijke voorwaarden lidmaatschap

De algemene vergadering  is bevoegd om te beslissen over de aanvaarding van toegetreden leden.

Elk nieuw lid moet voorgedragen worden door een Peter of Meter, zijnde een natuurlijke persoon of rechtspersoon die reeds toegetreden lid is van de vereniging en die zich inzet voor de aanvaarding van het kandidaat-lid. Een kandidaat- toegetreden lid van de vzw dient hiervoor schriftelijk een aanvraag in bij de algemene vergadering met vermelding van de Peter of Meter. De aanvraag tot lidmaatschap wordt geverifieerd bij de opgegeven Peter of Meter.

De algemene vergadering beslist autonoom of een kandidaat als toegetreden lid van de vzw wordt aanvaard.

De algemene vergadering dient deze beslissing niet te motiveren.

Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

Indien de algemene vergadering een kandidaat – toegetreden lid niet aanvaardt, kan dit kandidaat – toegetreden lid slechts een nieuwe aanvraag indienen ten vroegste 1 jaar na de eerste aanvraag.

De voorwaarden om tot de vzw als toegetreden lid toe te treden zijn de volgende:
– Een toegetreden lid is een natuurlijke persoon of rechtspersoon met als hoofdactiviteit IT.

 

Art. 14 Toegetreden leden: rechten en plichten

Toegetreden leden worden geacht ambassadeurs te zijn van de vzw.

Geen enkel toegetreden lid kan enige aanspraak maken op het vermogen van de vzw op grond van de enkele hoedanigheid van lid. Deze uitsluiting van rechten op het vermogen geldt te allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap, bij ontbinding van de vzw, …

De leden zijn in geen geval persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vereniging.

 

Art. 15 Toegetreden leden: einde lidmaatschap

Elk toegetreden lid kan op elk moment vrijwillig ontslag nemen uit de vzw. Het ontslag gebeurt schriftelijk en wordt overgemaakt aan de algemene vergadering door verzending naar de zetel van de vzw. Het toegetreden lid dat ontslag neemt moet een opzegtermijn van 3 maanden in acht nemen, te rekenen vanaf de verzending van de brief. De poststempel geldt als bewijs.

Een toegetreden lid wordt geacht ontslag te nemen wanneer het lid zijn of haar lidmaatschapsbijdragen niet heeft betaald binnen de maand nadat hiertoe een schriftelijke aanmaning werd verzonden per aangetekende brief.

Het lidmaatschap van toegetreden leden neemt van rechtswege een einde:

 • Wanneer het toegetreden lid niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om toegetreden lid te kunnen worden van de vzw
 • Wanneer een toegetreden lid in een bepaalde hoedanigheid aanvaard werd als toegetreden lid en hij of zij deze hoedanigheid verliest.
 • Bij overlijden, onbekwaamverklaring, ontbinding, fusie of faillissement van het toegetreden

Een lid kan op elk moment worden uitgesloten door de algemene vergadering met een 2/3 meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Het toegetreden lid waarvan de uitsluiting wordt voorgesteld, heeft het recht te worden gehoord door de algemene vergadering. De stemming over de uitsluiting van een toegetreden lid is geheim. Het bestuursorgaan kan een toegetreden lid schorsen in afwachting van de algemene vergadering waarop beslist wordt over de uitsluiting. Tijdens de periode van schorsing verliest het geschorste lid zijn rechten als werkend lid. De schorsing kan maximum drie maanden duren. Heeft de algemene vergadering geen beslissing tot uitsluiting van het toegetreden lid genomen binnen de drie maanden, dan herwint het betrokken lid al zijn rechten als toegetreden lid.

 

Art. 16 Toegetreden leden: lidmaatschapsbijdrage

De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage van de toegetreden leden wordt vastgesteld door de raad van bestuur.

Betaalde lidmaatschapsbijdragen kunnen niet worden teruggevorderd.

 

TITEL IV DE ALGEMENE VERGADERING

Art. 17 Samenstelling

De algemene vergadering is samengesteld uit alle werkende leden en wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan, of bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter, of bij diens afwezigheid door één van de andere leden van het bestuursorgaan.

Een werkend lid dat verhinderd is de algemene vergadering bij te wonen, kan zich bij volmacht laten vertegenwoordigen door een ander werkend lid. Er staat geen beperking op het aantal volmachten dat een werkend lid kan dragen.

Toegetreden leden maken geen deel uit van de algemene vergadering. Ze mogen de algemene vergadering bijwonen, doch zij hebben er geen stemrecht.

 

Art. 18 Bevoegdheden

De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn:

 • De goedkeuring van een wijziging van de statuten;
 • De benoeming en afzetting van bestuurders;
 • De benoeming en afzetting van commissarissen & het vastleggen van een eventuele bezoldiging;
 • Kwijting verlenen aan bestuurders en commissarissen;
 • Goedkeuring van de begroting en de rekeningen;
 • De vrijwillige ontbinding van de vzw;
 • De benoeming van de vereffenaars, wanneer de vzw ontbonden wordt;
 • De uitsluiting van een lid;
 • De omzetting van een vzw in een vennootschap met sociaal oogmerk;
 • Het opstellen en goedkeuren van een huishoudelijk reglement;
 • Om een inbreng van een algemeenheid te doen of te aanvaarden
 • Het aanvaarden van werkende en toegetreden leden.

 

Art. 19 Samenkomst

De algemene vergadering moet éénmaal per jaar worden samengeroepen door het bestuursorgaan, binnen de zes maanden na afsluiting van het boekjaar.

De algemene vergadering wordt tevens door het bestuursorgaan samengeroepen in de gevallen dat het bestuursorgaan dit nodig acht of wanneer minstens 1/5 van het aantal werkende leden hierom verzoekt en dit per aangetekende brief waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval is het bestuursorgaan verplicht om de algemene vergadering samen te roepen binnen de eenentwintig werkdagen met vermelding op de agenda van de gevraagde agendapunten.

Het bestuursorgaan roept alle werkende leden op voor de algemene vergadering.

De oproeping gebeurt per brief of e-mail, minimum vijftien dagen voor het tijdstip van de algemene vergadering. De oproeping hoeft niet ondertekend te worden. De oproeping bevat de datum, uur en plaats van de algemene vergadering, evenals de agenda.

De agenda wordt opgesteld door het bestuursorgaan.

De agendapunten uitgaande van de werkende leden moeten uiterlijk 30 dagen voor het tijdstip van de algemene vergadering verstuurd worden aan het bestuursorgaan.

De algemene vergadering kan niet beraadslagen en beslissen over punten die niet op de agenda staan.

 

Art. 20 Aanwezigheidsquorum & meerderheden

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden. Bij een wijziging van de statuten, een wijziging van het doel van de vereniging of de vrijwillige ontbinding van de vereniging, wordt het aanwezigheidsquorum toegepast, voorzien in de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Elk werkend lid heeft één stem.

De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij bijzondere meerderheid van 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Bij een wijziging van de statuten, een wijziging van het doel van de vereniging, uitsluiting van werkende leden of de vrijwillige ontbinding van de vereniging, worden de bijzondere meerderheden toegepast, voorzien in de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

 

Van iedere statutenwijziging zullen de wijzigingen en de volledige gecoördineerde statuten na deze wijziging neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank. Binnen de 30 dagen na de neerlegging dient de wijziging (bij uittreksel) bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Voor de berekening van de bijzondere meerderheden, hierboven vermeld, worden de onthoudingen en ongeldige stemmen niet meegerekend.

 

Art. 21 Notulen

De beslissingen van de algemene vergadering worden opgenomen in de notulen.

De originele notulen van de algemene vergaderingen worden samengebracht in het notulenboek. De werkende leden worden op de hoogte gesteld van de beslissingen door een e-mail of webpublicatie.

Derden en toegetreden leden krijgen kennis van de beslissingen van de algemene vergadering op de bij wet voorziene wijze.

 

TITEL V HET BESTUURSORGAAN

Art. 22 Voorwaarden en samenstelling

Bestuurders worden benoemd op voordracht van de werkende leden-rechtspersonen. De werkende leden-rechtspersonen hebben elk het recht om één bestuurder voor te dragen.

Een bestuurder die de vergadering van het bestuursorgaan niet kan bijwonen, kan zich bij volmacht laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder. Een bestuurder kan meerdere andere bestuurders vertegenwoordigen.

Het bestuursorgaan kiest onder de bestuurders een voorzitter en een secretaris.

Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter.

 

Art. 23 Aantal

Het bestuursorgaan bestaat uit minimum drie bestuurders. Het aantal bestuurders dient in ieder geval steeds kleiner te zijn dan het aantal werkende leden.

Zo door vrijwillig ontslag of afzetting, het aantal bestuurders is teruggevallen tot onder het statutair minimum, dan blijven de bestuurders in functie totdat redelijkerwijze in hun vervanging is voorzien.

 

Art. 24 Benoeming

De algemene vergadering benoemt de bestuurders.

De benoeming gebeurt bij bijzondere meerderheid van 2/3 van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.

De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur.

De akten betreffende de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen in het Belgisch Staatsblad.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt door het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, ter vervollediging van het lopende mandaat. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestigging beëindigt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorrang. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

 

Art. 25 Bevoegdheden

Het bestuursorgaan bestuurt de vzw en vertegenwoordigt de vzw in en buiten rechte.  Het bestuursorgaan beschikt over alle bevoegdheden die niet tot de bevoegdheden van de algemene vergadering behoren.

Het bestuursorgaan kan een deel van zijn bevoegdheden wel delegeren.
Het bestuursorgaan kan, indien hij dit nodig oordeelt, één of meerdere personen opdragen die elk alleen, gezamenlijk of als college met het bestuursorgaan worden belast. Het bestuursorgaan omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoefte n van het dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en de beslissingen die ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij één van de bestuurders een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijk aard heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging, dan moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders voor het bestuursorgaan een besluit neemt. 

Het belangenconflict is niet van toepassing wanneer de beslissingen van het bestuursorgaan betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soorteglijke verrichtingen.

 

Art. 26 Samenkomst

Het bestuursorgaan moet worden samengeroepen wanneer het belang van de vzw dit vereist.

Elke bestuurder heeft het recht de raad van bestuur te laten samenroepen. Hij of zij richt hiertoe een verzoek aan de secretaris.

De raad van bestuur wordt samengeroepen door de voorzitter.

De oproeping gebeurt per e-mail, minimum 14 dagen voor het tijdstip van de samenkomst van het bestuursorgaan. De oproeping bevat de datum, uur en plaats van de samenkomst van het bestuursorgaan, evenals de agenda.

De vergaderingen van het bestuursorgaan worden gehouden, hetzij fysiek op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen, hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vzw zulks vereisen, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Daartoe is vereist dat er een unaniem akkoord bestaat onder de bestuurders om tot schriftelijke besluitvorming over te gaan.

 

Art. 27 Aanwezigheidsquorum & stemming

Om geldig te kunnen beraadslagen moet minstens 2/3 van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De beslissingen binnen het bestuursorgaan worden genomen bij bijzondere meerderheid van 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

 

Art. 28 Notulen

Van de samenkomst van het bestuursorgaan worden er notulen opgesteld.

De originele notulen van het bestuursorgaan worden samengebracht in het notulenboek. De bestuurders worden op de hoogte gesteld van de beslissingen door e-mail of webpublicatie.

Werkende leden worden op de hoogte gebracht van de beslissingen van de raad van bestuur door e-mail of webpublicatie.

 

Art. 29 Einde mandaat

Elke bestuurder kan op elk moment ontslag nemen uit de vzw. Het ontslag gebeurt schriftelijk en wordt overgemaakt aan het bestuursorgaan.

Een werkend lid heeft steeds het recht de voordracht van een op zijn voordracht benoemde bestuurder in te trekken. In dat geval wordt de bestuurder wiens voordracht is ingetrokken van rechtswege als ontslagnemend beschouwd.

 

Een bestuurder kan op elk moment afgezet worden door de algemene vergadering met een bijzondere meerderheid van 2/3 van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde werkende leden. De stemming over de afzetting van een bestuurder is geheim.

Het mandaat van een bestuurder eindigt van rechtswege bij het overlijden van de bestuurder.

Bij ontslag, afzetting of overlijden van een bestuurder wordt er onverwijld een algemene vergadering samengeroepen waarop een nieuwe bestuurder wordt aangesteld op voordracht van het werkend lid die de uittredende bestuurder voordroeg. De uittredende bestuurder blijft zijn mandaat waarnemen tot aan deze algemene vergadering en draagt er zorg voor de goede werking van de vereniging niet te verstoren door zijn vertrek.

De akten betreffende de ambt beëindiging en de benoeming van de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, moeten neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

 

TITEL VI HET DAGELIJKS BESTUUR

Art. 30

Het dagelijks bestuur wordt waargenomen door het bestuursorgaan.

 

TITEL VII VERTEGENWOORDIGING

Art. 31 Externe vertegenwoordigingsmacht

De vzw wordt vertegenwoordigd in rechte of ten overstaan van derden door de gezamenlijke handtekening van 2 bestuurders.

Bij handelingen waarvan de waarde de 500 euro niet overschrijdt, volstaat de handtekening van 1 bestuurder.

 

TITEL VIII BEGROTING & REKENINGEN

Art. 32

Het boekjaar van de vzw loopt van 01/01 tot 31/12.

Na goedkeuring van de jaarrekening en de begroting, legt het bestuursorgaan verantwoording af aan de algemene vergadering over het beleid in het voorgaande jaar en spreekt de algemene vergadering zich uit over de kwijting aan de bestuurders. Dit gebeurt bij afzonderlijke stemming.

De jaarrekening wordt binnen de 30 dagen na de goedkeuring door de Algemene vergadering neergelegd in het dossier op de griffie van de Ondernemingsrechtbank. Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen en de betreffende uitvoeringsbesluiten wordt de jaarrekening neergelegd bij de Nationale Bank. 

Zolang de vereniging voor het laatst afegsloten boekjaar niet meer dan één van de criteria van ‘kleine vereniging zonder winstoogmerk’ zoals omschreven in artikel 3: 7 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen overschrijdt, is de vereniging niet verplicht een commisaris te benomen. Zodra de vereniging wel, meer dan één van de criteria overschrijdt, moet ze één of meer commissarisen belasten met de controle van de financiële toestand van de jaarrekening en van de regelmatigheid in het licht van de wet en van de statuten en van de verrichtingen die in de jarrekening moeten worden vastgesteld.

De commisaris wordt benoemd door de Algemene vergadering onder de leden van het instituut van bedrijfsrevisoren voor onbepaalde duur. De Algemene vergadering bepaald ook de bezoldigingen van de commissaris en spreekt zich ook uit over de kwijting van de commissaris.

 

TITEL IX ONTBINDING, NIETIGHEID & VEREFFENING

Art. 33 Ontbinding

De vzw kan op elk ogenblik vrijwillig worden ontbonden overeenkomstig de procedure voorzien in de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

 

Art. 34 Bestemming netto – actief

De bestemming van het netto-actief wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Het netto-actief dient te worden aangewend voor een andere organisatie zonder winstoogmerk met een gelijkaardig doel.

De vereffening moet gebeuren door 2 vereffenaars. De vereffenaars worden aangesteld door de algemene vergadering.

De vereffenaars oefenen hun opdracht gezamenlijk uit.

 

TITEL X SLOT

Art. 35 Slot

Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing.

Aldus goedgekeurd door de buitengewone Algemene vergadering gehouden te 27/06/2023